klauzula informacyjna

Kto będzie przetwarzał dane osobowe
i jak się z nim skontaktować?

1. Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16 (00-372 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18 (dalej Streetcom), jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych skorzystać należy z następujących danych kontaktowych:
Daniel Wieszczycki
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Streetcom Poland Sp. z o.o.
ul. Foksal 16
00-372 Warszawa
streetcom@streetcom.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Streetcom mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Streetcom.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Streetcom lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, marketing własnych produktów i usług ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy
Przetwarzamy dane podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych, w szczególności imię i nazwisko, dane teleadresowe, itp.

Komu dane osobowe będą przekazywane
1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ? przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.